top of page

Malaria

Malaria er en protozoinfeksjon som overføres til mennesker ved stikk av infisert mygg. Mennesket er eneste smittereservoar av betydning for de fire humane formene av parasitten: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae og Plasmodium ovale.


Inkubasjonstiden er fra ca. 12 dager til flere måneder. Det typiske forløp for syk­dommen er regelmessige feberanfall. P. falciparuminfeksjon (malign malaria) kan ha vedvarende høy feber og en rekke andre symptomer som ikke umiddelbart forbin­des med malaria.


Sykdommen er utbredt i store deler av Asia, Afrika, og strøk i Sør- og Mellom-Amerika. Storbyer og turiststeder er mala­riafrie i mange land i Sørøst-Asia og Sør-Amerika, men vanlig­vis ikke i Afrika og India. Høyfjellsområder er vanligvis malariafrie. Tross storstilt innsats i flere tiår er forekomsten av malaria på verdensbasis ikke redusert.


Malaria hos gravide kan ofte få spesielt alvorlig forløp både for moren og fosteret. Gravide bør derfor frarådes å oppholde seg i områder med betydelig forekomst av klorokinresistent malaria. Det samme gjelder barn under 2 år, fordi de kan være vanskelige å behandle om de får malaria.

Vaksinasjon og beskyttelse

Malariaforebyggende tiltak

Foreløpig er ingen vaksine mot malaria tilgjengelig. Forebyggende tiltak består av medikamentbruk og beskyttelse mot myggstikk. Medikamentresistens hos parasittene er et økende problem som medfører at forebyggelse og behandling stadig blir vanskeligere.


Myggstikkbeskyttelse

Den som unngår myggstikk, blir ikke smittet av malaria. Risikoen for å bli infisert med malariaparasitten øker med antall myggstikk. Det er derfor viktig at man har god myggstikkprofylakse ved reise til malariaområder

Kilde

bottom of page