top of page

Rotavirus

Rotavirus er en vanlig årsak til gastroenteritt hos spedbarn og småbarn. Sykdommen forløper typisk med feber, oppkast og vandig diaré, og kan i alvorlige tilfeller føre til alvorlig dehydrering og dødsfall. Rotavirus er årsak til 20-70 % av sykehusinnleggelser på grunn av diaré både i industrialiserte land og i utviklingsland.


Kontaktsmitte fra person til person er vanligst. Smittemåten er sannsynligvis oftest fekaloral, men luftveissmitte kan forekomme. Virus finnes i sekret fra luftveiene. Smitte gjennom forurenset drikkevann forekommer i sjeldne tilfeller.


Både i industrialiserte land og i utviklingsland infiseres de fleste barn med rotavirus i løpet av de 2-3 første leveårene. Forekomsten av klinisk sykdom er høyest i aldersgruppen 6-24 måneder. Gjennomgått infeksjon gir immunitet mot samme serotype og en viss beskyttelse mot alvorlig sykdomsforløp ved senere rotavirusinfeksjon. Hos voksne gir rotavirusinfeksjon vanligvis milde eller ingen symptomer.


Vaksinasjon og beskyttelse

Profylakse mot gastroenteritt forårsaket av rotavirus hos spedbarn fra 6-ukersalder. Vaksinasjon er aktuelt for spedbarn som skal ha langvarig opphold i land med høyere forekomst av diaré og høyere spedbarnsdødelighet. Vaksinen skal gis peroralt. Fullvaksinasjon består av to doser med minst 4 ukers intervall. Første dose kan gis fra 6 ukers alder. Begge dosene bør helst gis før 16 ukers alder, og må være fullført ved 24 ukers alder. Boosterdoser senere er ikke aktuelt.

Kilde

bottom of page