top of page

Skogflåttencefalitt (TBE)1

Skogflåttencefalitt kalles også Tick Born Encephalitis (TBE) eller Frühsom­mer-Menin­go-Enzephalitis (FSME), og er en  zoonose som av og til rammer mennesker. Sykdommen skyldes TBE-virus som tilhører flavivirusgruppen. Skogflåtten Ixodes ricinus er virusreservoaret. Viktigste mellomvert i forbindelse med smitte til mennesker er smågnagere og annet småvilt. Virus overføres ved bitt av skogflåtten, og overføres også fra befruktet hunnflått til egg, larver og nymfer. TBE-virus kan også overføres mellom flått dersom de suger blod fra samme dyr samtidig, og i tett nærhet av hverandre. Viktigste TBE-virus er nært beslektet med "Russian Spring and Summer Ence­phalitis" (RSSE) eller "Eastern subtype" av TBE-virus, som kan gi alvorligere sykdom.

Smitteoverføring foregår i mildt vær, vesentlig fra april-mai til utpå høsten. Inkubasjonsti­den kan variere fra få dager til flere uker. De fleste infeksjoner med TBE-virus forløper uten tegn på sykdom. Typisk sykdomsforløp har et prodromalstadium med feber, hodesmerter og muskelsmerter i noen dager. Etter et like langt fritt intervall følger det meningoencefalittiske stadiet med høyere og mer langvarig feber, verre hodesmerter, uvelhet, brekninger, nakkestivhet, muskelsmerter og påvirket allmenntilstand. Dette rammer omtrent 30 % av de smittede.  Lammelser oppstår hos ca. 10 % av dem som får  encefalitt. Rekonvalesensen er langvarig. De fleste helbredes uten mén, mens noen får nevrologiske følgetilstan­der. Letaliteten er ca 1 % i Vest-Europa.

Smitteoverføring forekommer særlig i dalområder med tett vekslende vegetasjon med kratt og frodig underskog i områder hvor vintrene ikke er for kalde. Skogflåttencefalitt er endemisk i flekkvise områder av Sentral- og Øst-Europa (Russland, Polen, Østerrike, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Kroatia, Sør-Tyskland). Noe mildere former finnes rundt Østersjøen (spesielt Baltikum, Ålandsøyene, Gotland, Bornholm, deler av Stock­holms skjær­gård og Mälaren). Sykdom­men forekommer i svært begrenset grad i Agderfylkene i Norge. Skogsarbeidere og landbruksar­beidere i endemiske områder er mest utsatt for smitte. Sykdommen er sjelden hos barn under 3 år.

Det finnes ingen spesifikk behandling mot skogflåttencefalitt. Skogflått overfører også borreliainfeksjon, som er en bakteriell infeksjon og kan behandles med antibiotika. Vaksinen beskytter bare mot skogflåttencefalitt, ikke mot andre flåttbårne infeksjoner.

Vaksinasjon og beskyttelse

Anbefales ved friluftsaktivitet i skogområder i de land der smitten forekommer (f. eks. aktuell for orienteringsløpere, skogsarbeidere, personer som skal gå fottur eller ligge i telt osv.).
Risikoen for smitte kan variere betydelig innenfor små områder. 
Basisvaksinasjon består av 2 doser med 1 - 3 måneders intervall.

Kilde

bottom of page